Internationale dag van de mensenrechten 2024

Internationale dag van de mensenrechten
Officiële vrije dag: Nee

Internationale dag van de mensenrechten datums

Internationale dag van de mensenrechten 2025
10-12-2025
Internationale dag van de mensenrechten 2024
10-12-2024
Internationale dag van de mensenrechten 2023
10-12-2023
Internationale dag van de mensenrechten 2022
10-12-2022
Internationale dag van de mensenrechten 2021
10-12-2021
Internationale dag van de mensenrechten 2020
10-12-2020
Internationale dag van de mensenrechten 2019
10-12-2019
Internationale dag van de mensenrechten 2018
10-12-2018
Internationale dag van de mensenrechten 2017
10-12-2017

Elk jaar, op 10 december, wordt de Internationale dag van de Mensenrechten gevierd. Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties aangenomen.

Voor ieder mens op deze wereld gelden de mensenrechten. Deze rechten geven een persoon bescherming tegen hogere machten en zullen een mens in waardigheid laten leven. Deze rechten houden o.a. in dat men een vrije meningsuiting mag hebben, onderwijs moet kunnen genieten, genoeg te eten en een dak boven het hoofd moet hebben. In Nederland worden deze rechten meestal wel nageleefd door de overheid, maar op veel plekken op deze wereld worden de rechten van de mens geschonden.

College voor de Rechten van de Mens

In Nederland wordt de naleving van de mensenrechten door het College voor de Rechten van de mens, bevorderd. Het bewustzijn moet worden vergroot. Het College is de waakhond van Nederland en moet er voor moet zorgen, dat iedereen een acceptabel en gerespecteerd leven kan leiden. Maar zelfs in Nederland zijn de mensenrechten niet altijd wat deze moeten zijn. Kwetsbare ouderen, discriminatie en bijvoorbeeld onderwijs voor leerlingen met een beperking worden steeds weer door het College onder de loep genomen. Dus discriminatie, stereotypering op de arbeidsmarkt, mensenrechteneducatie, rechten voor mensen met een beperking en mensenrechten op lokaal niveau, wordt door het College voor de Rechten van de Mens als zeer belangrijk aanvaard.

De vanzelfsprekendheid van het hebben van mensenrechten, is niet zo vanzelfsprekend…Voor veel mensen is het harde realiteit, dat de mensenrechten nog steeds worden geschonden. Neem bijvoorbeeld armoede…Meer dan 735 miljoen mensen leven onder de internationale armoedegrens van $1.90 per dag. Er wordt door 800 miljoen mensen honger geleden. Qua kinderarbeid moet er ook nog veel gebeuren, want in Ghana en de Ivoorkust werken ruim 2.1 miljoen kinderen. Deze kinderen krijgen geen onderwijs en dat is één van de onderdelen in het leven waar kinderen recht op hebben.

Nederlandse grondwet

In hoofdstuk 1 van onze Grondwet staan een groot aantal mensenrechten beschreven. Het zijn onze grondrechten waar we ons als Nederlander aan moeten houden. In Nederland moet ieder persoon in gelijke gevallen, gelijk worden behandeld.

Hoe zit het juridisch?

Er wordt onderscheid gemaakt tussen secundaire en primaire rechten. Onder primaire rechten wordt verstaan, rechten van goed vertrouwen. Dat betreft contracten, trouw zijn tijdens het huwelijk, bescherming bezit en vrijwaring van letsel. Worden deze rechten niet nageleefd dan zijn de secundaire rechten het rechtsmiddel wat wordt ingezet, zoals bijvoorbeeld recht op schadevergoeding.

Misbruik van rechten

Het misbruik van gebruik van een bepaald recht is verboden. Bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting kunnen als doel hebben, om opzettelijk iemand te beschadigen. Dit kan ook haatzaaierij zijn of discriminatie. Terroristische daden plegen met als doel recht op politieke zelfstandigheid valt ook onder misbruik. Wanneer een asielprocedure wordt gestart mag nooit worden gesuggereerd dat er voor vervolging moet worden gevreesd.

Mensenrechtenonderwerpen

Rechten van de mens zijn vervat in negen belangrijke internationale verdragen en protocollen:

 • Algemene en integriteitsrechten
 • Vrijheidsrechten
 • Participatierechten
 • Rechten van arrestanten, beklaagden en gedetineerden
 • Rechten van beschermde groepen
 • Rechten van vreemdelingen en vluchtelingen
 • Sociale en economische rechten
 • Culturele rechten

Wil je precies weten wat deze mensenrechten inhouden klik dan op de onderstaande link.

https://www.amnesty.nl/wat-we-doen

30 Rechten van de mens

Ieder persoon op onze aarde heeft dezelfde rechten. Het is een bescherming tegen de mensen die kwaad willen doen. Mensenrechten helpen om samen te werken, en in vrede met elkaar te leven. Zwart, blank, arm of rijk moet zich aan deze 30 rechten kunnen houden.

In de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staan 30 rechten beschreven. In 1948 is dit document door de Verenigde Naties ondertekend. Het doel is om vrede op deze wereld te handhaven en te bewerkstelligen. Op dit moment zijn er 192 leden van de Verenigde Naties.

De 30 Rechten van de Mens

 • Ieder mens wordt vrij en gelijkwaardig geboren

Ieder mens heeft zo zijn eigen ideeën en gedachten. We moeten allemaal gelijk worden behandeld.

 • Niet discrimineren

Ongeacht alle verschillen die er tussen de mensheid zijn, geldt de regel dat we nooit mogen discrimineren.

 • Recht op leven

Het leven in vrijheid en veiligheid is voor ieder mens een recht.

 • Geen slavernij

Mensen mogen andere mensen niet tot slavernij dwingen, daar heeft niemand het recht toe.

 • Niet martelen

Niemand mag worden gemarteld of pijn worden gedaan.

 • Waar je ook gaat op deze wereld, je hebt rechten!

Ieder persoon is gelijk aan de ander.

 • Voor de wet zijn we allemaal gelijk!

De wet moet iedereen een eerlijke behandeling geven. Dat geldt voor iedereen!

 • Jouw mensenrechten moet naar behoren in de wet staan en je beschermen

Wanneer we oneerlijk worden behandeld moeten we een beroep op het rechtsstelsel kunnen doen.

 • Oneerlijk gevangenschap

Zonder goede reden mag men niet worden gearresteerd of gevangen worden genomen. Ook zomaar iemand het land uit sturen is verboden.

 • Recht op een proces

Een berechting moet altijd in het openbaar gebeuren. De rechtsgang mag niet worden belemmerd en door anderen worden beïnvloed.

 • Schuld moet worden bewezen

Niemand mag worden beschuldigd, totdat schuld wordt bewezen. We hebben het recht om onze onschuld te bewijzen.

 • Recht op privacy

Zonder goede reden heeft niemand het recht om zomaar je huis binnen te komen, familie lastig te vallen en brieven te openen. Je goede naam mag niet worden geschaad.

 • Vrijheid om te gaan en te staan

We hebben het recht om te gaan in ons eigen land waar we willen. Reizen is een goed recht.

 • Veilige woonplek

Worden we in eigen land slecht behandeld, dan hebben we het recht naar een ander, veilig land te vluchten.

 • Recht op nationaliteit

Het is ons goed recht om tot een land te behoren.

 • Gezin en huwelijk

Ieder volwassen mens heeft het recht om een gezin te stichten en te trouwen. Vrouwen en mannen hebben dezelfde rechten.

 • Eigendomsrecht

Niemand mag spullen van een ander afpakken. Je hebt het recht om eigendommen te delen en te bezitten.

 • Vrijheid van denken

Een ieder mag denken en geloven wat hij wil. Elke godsdienst of verandering van godsdienst moet worden geaccepteerd.

 • Jezelf uiten

Iedereen mag zijn eigen beslissingen nemen en een eigen mening hebben. Ook is het delen van ideeën met anderen een goed recht.

 • Publiekelijk samenkomen

We hebben allemaal het recht om onze vrienden te ontmoeten, in vrede te samen te werken en onze rechten te verdedigen. Je mag nooit gedwongen worden tot een bepaalde groep te behoren.

Bovenstaande 20 rechten van de mens dienen door iedereen op deze wereld te worden nagestreefd. Er zijn nog 10 rechten die net zo belangrijk zijn:

 • Recht op democratie
 • Sociale zekerheid
 • Rechten als werknemer
 • Recht om te spelen
 • Recht op voedsel en onderdak
 • Recht op onderwijs
 • Auteursrecht
 • Recht op een eerlijke en vrije wereld
 • Recht op verantwoordelijkheid
 • Niemand mag jou mensenrechten afnemen